Keressen fel bizalommal!   +36-70-330-6001   info@kutepites.hu

Mostantól komoly bírságot kaphatnak azok a kúttulajdonosok, akik a megfelelő engedély nélkül építettek kutat, melyet a 438/2015 kormány rendelet szabályoz.

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7a) bekezdésében,

a 6. és 7. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja:

a) a vízgazdálkodási előírások megsértéséért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben megnevezett hatósági jogkörben eljáró szervek által kiszabott bírság megállapításának szabályozása,

b) a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések és hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírások érvényesítése Magyarország vízkészleteinek fenntartható használata érdekében.

2. A vízgazdálkodási bírság kiszabása és mértékének megállapítása

2. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben megnevezett hatósági jogkörben eljáró szervek a vízgazdálkodási előírás megszegése esetén az 1. mellékletben meghatározott számítási módszer alapján, a 2. melléklet szerinti szorzótényezők figyelembevételével meghatározott összegű – de legfeljebb a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (3) bekezdésében, illetve a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű – bírságot szabnak ki.

3. § (1) Az engedély nélkül létrehozott vízilétesítmény értéke – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a vízilétesítmény létrehozásának teljes költségével egyezik meg, mely magában foglalja a tervezés, az engedélyezés, a beépített anyagok és a kivitelezés költségeit is. A vízilétesítmény értékét tárgyévre számított és vonatkoztatott bruttósított értékkel kell meghatározni.

(2) A víziközművek és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés vízilétesítményeinek esetében, amennyiben a vízjogi engedéllyel már rendelkező vízilétesítmény átépítése során fennmaradási engedély utólag kerül kiadásra, az építmény értéke meghatározásánál csak az engedély nélkül végzett vagy engedélytől eltérően végzett részmunkálatok értékével és költségével kell számolni.

3. A bírság befizetése

4. § (1) A vízügyi hatóság által kiszabott vízgazdálkodási bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a 10023002-00283494-30006016 számú „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügy” javára kell befizetni.

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörében eljáró hatóság a jogerős döntés másolatát a jogerőre emelkedéstől számított 5 napon belül megküldi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

6-7. §1

1. melléklet a 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Alapfogalmak és számítási módszer

1. Alkalmazott rövidítések:

A: alapbírság

ENG: engedély vagy bejelentés megléte

HAT: hatósági mérlegelés

ERZ: a terület érzékenysége a felszín alatti vizek állapota szempontjából

MELY: a létesítmény mélysége, típusa

VT_FAV_M: felszín alatti víztest mennyiségi állapota

VT_FAV_K: felszín alatti víztest kémiai állapota

KAP: a víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény, eszköz kapacitása

VT_FEV: felszíni víztest ökológiai állapota

ERT: az építmény értéke

ANY: adatszolgáltatás és nyilvántartás

2. Felszín alatti víz kitermelésével, megfigyelésével, felszín alatti vízbe történő beavatkozással, közvetlen vagy közvetett bevezetés céljából létrehozott vízilétesítménnyel, vagy e célból végzett tevékenységgel kapcsolatos vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

VGB= A*ENG*HAT*ERZ*MELY*VT_FAV_M*VT_FAV_K

2.1. Szakképesítés hiányában végzett kút létesítése esetén – a 2. pont szerinti számítási módot figyelmen kívül hagyva – a Vgtv. 32/A. § szerint kiszabható vízgazdálkodási bírság 100%-át kell kiszabni azzal szemben, aki a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott képesítési követelményeknek nem felel meg.

3. Felszíni vízből történő vízkivétellel, felszíni vízbe történő bevezetéssel, kibocsátással vagy felszíni vizet érintő vízimunkával, vízilétesítménnyel kapcsolatos vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

VGB= A*ENG*HAT*KAP*VT_FEV

4. A víziközművek és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés vízilétesítményeivel kapcsolatos, valamint a 2-3., illetve az 5. pont alá nem tartozó vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

VGB= A*ENG*ERT*HAT

5. Jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban megállapított adatszolgáltatásra, nyilvántartásra vonatkozó vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:

VGB= A*ANY*HAT

 

Forrás: Jogtár.hu